هم افزایی | باورمندی | نوآوری


تفاهم نامه همکاری دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در پروژه های فنی و توسعه مدیریت شرکت های امداد خودرو در حضور رییس دانشگاه امضا شد.

بنابر این گزارش، در پی همکاری جمعی از دانش آموختگان علم و صنعت در پروژه های انجمن شرکت های امداد خودروی کشور و مذاکرات فشرده صورت گرفته در دو ماه گذشته، اسناد همکاری فیمابین در حضور دکتر محمدعلی برخورداری، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران و معاونین دانشگاه امضا شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، این شرکت تعاونی ضمن ارائه خدمات و تخفیفات امدادی، از ظرفیت و پتانسیل دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در پروژه های خود بهره مند می شود.

بر اساس این تفاهم نامه که میان مهندس مهدی خاتونی، دبیرکل انجمن دانش آموختگان و اساتید و دکتر سید مهدی حسینی نیری، رئیس انجمن صنفی امداد خودرو منعقد شد، زمینه جذب 5 هزار نیرو مستعد در بخش های مختلف خدمات امدادی فراهم می شود.

لازم به ذکر است، انجمن دانش آموختگان و اساتید، در پی بسترسازی و گسترش روزافزون ارتباط ذی نفعان خود با دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد و حامی ایده ها و فعالیت های صنعتی، اقتصادی، کارآفرینی و فرهنگی می باشد.

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی

دعوت به همکاری با انجمنانجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در مقوله های زیر دعوت به همکاری می نماید:   صاحبان ایده و طرح های اقتصادی، فرهنگی، علمی و پژوهش…
برگزاری جلسه با هیات رییسه دانشگاه/ فعالیت های انجمن در مسیر گسترش جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه و اعضای هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، روز چهارشنبه 12 مهرماه 1396 در سالن اجتماعات…
برگزاری جلسه هیات مدیره با هیات رییسه دانشگاهجلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه با هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، برگزار شد. در این جلسه که اعضای هیات مدیره در دوره…
گزارش حقوق و دستمزد سال 95نسخه آنلاین گزارش حقوق و دستمزد سال 95 را به رایگان دریافت کنید جهت دریافت این گزارش 220 صفحه ای، ایمیل خود را ثبت و تایید نمایید {loadformmaker 2} …

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر