هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دانش آموخته عزیز، علم و صنعت همیشه خانه توست، به امید دیدار

 

ورود از درب مجتمع امام خمینی

گردهمایی دانش آموختگان با حضور دکتر محسن رضایی و دیگر فارغ التحصیلان برجسته دانشگاهگردهمایی دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، پنجشنبه 21 بهمن ماه با حضور دانش آموختگان ادوار مختلف از ساعت 8 الی 12 در مجتمع امام خمینی (ره) دانشگ…
 معاون صندوق نوآوری و شکوفایی در جمع علم و صنعتی هادانش آموختگان علم و صنعتی روز پنجشنبه در جریان چالش ها و فرصت های اقتصاد دانش بنیان قرار می گیرند. به گزارش روابط عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه عل…
با عضویت در انجمن در انتخابات هیات مدیره شرکت نماییدبرای حضور در گردهمایی دانش آموختگان علم و صنعت، 2 بلیت مجزا در نظر گرفته شده است که تهیه یکی از آنها کفایت می کند: بلیت صرفا شرکت در گردهمایی: 25 هزا…
حضور دکتر محسن رضایی قطعی شددکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در جمع دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران حضور یافته و سخنرانی می کند. به گزارش روابط عموم…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر