نکات لازم

1- دانش آموختگان و اعضای هیات علمی عضو انجمن در مجمع عمومی حق رای دارند.

2- کمیته برگزاری مجمع عمومی از پذیرش افراد غیر عضو و اعضای دانشجویی معذور است.

3- اعضای حقیقی (دانش آموختگان و اعضای هیات علمی) که کارت عضویت آنها صادر شده است لازم است کارت خود را به همراه داشته باشند.

4- امکان عضویت حقیقی در محل برگزاری مجمع عمومی امکان پذیر است، بنابراین از دانش آموختگان و اعضای هیات علمی محترم درخواست می شود در صورت تمایل به عضویت، مدرک تحصیلی و دیگر مدارک لازم برای عضویت را به همراه داشته باشند.

5 - بزرگوارانی که در مقاطع گذشته، قسمتی از فرایند عضویت را انجام داده باشند (مانند پرداخت وجه حق عضویت) تنها در صورت تکمیل و ارائه مستندات و مدارک عضویت می توانند در مجمع پذیرش شوند، بنابراین توصیه می شود به این نشانی alumniIUST.ir/paycard مراجعه نمایند

6- کمیته برگزاری مجمع عمومی از پذیرش افراد که نقص مدارک داشته باشند معذور است.

شناسه تلگرامی alumniIUST_ir
شماره 09124250800
پاسخگوی سوالات شما می باشد.