هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دانشگاه مفید قم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود، اقدام به جذب یک دانش آموخته مهندسی صنایع با شرایط زیر می نماید.

فرم تكميل مشخصات همکاری با دانشگاه مفيد

استخدام کارشناس برنامه و بودجه در دانشگاه مفید


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر