اعضای هيات مديره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ايران به شرح ذيل می باشد:

1- آقای ابراهيم هجری

2- آقای مهندس ممتحن

3- آقای مهندس طالبی 

4- آقای مهندس بهرامی 

5- آقای مهندس شجاعی (دبیر انجمن)

6- آقای مهندس مبينی کيا

7- آقای مهندس رسايی

8- خانم مهندس رويا افشار

9- آقای مهندس جمالی (بازرس)

10- آقای مهندس محمدمهدی يوسفی (بازرس)