مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران با دعوت اعضای انجمن در روز 12 خرداد 97 در سالن اجتماعات ساختمان 15 خرداد تشکیل شد.