هم افزایی | باورمندی | نوآوری


با احتمال به رسمیت نرسیدن مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران در نوبت اول در ٢٥ تیر ۱٣٩٨، به جهت ارج نهادن به وقت ارزشمند اعضای محترم انجمن و دیگر علاقمندان به عضویت و شرکت در مجمع عمومی رسمی، بدین وسیله اعلام می گردد: برای جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) انجمن دانش آموختگان، در تاریخ دوشنبه ٤ شهریور ۱٣٩٨ از هم اکنون برنامه ریزی خواهد شد.

اطلاعیه زمان مجمع عمومی رسمی انجمن

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمنبدین وسیله از کلیه اعضای انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران به شماره مجوز 83111/1 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دعوت به عمل می آید تا در ج…
9 رفتار حرفه ای در زندگی شغلی 1- مهم ترین کارها را در بهترین و فعال ترین زمان روز انجام دهید. همه انسان ها ساعتی داخلی دارند که میزان انرژی آنها را در طول روز تعیین می کند. اگر تا…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر