پايه گذاران صنايع کشور

دارندگان نشان های علمی

 

 


 

روسای دانشگاههای کشور :

 


 اساتيد نمونه کشوری:

 

نمونه کشوری :

 

 

 

  تاليف : دکتر ابراهيم ثنايی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

  تاليف : دکتر حکمت رضوی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

  تاليف : دکتر وحيد طباطباوکيلی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق

 

  تاليف : دکتر هرمز فاميلی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

  تاليف: دکتر اسماعيل شيعه، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

  تاليف : دکتر عباس افشار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

  تاليف : دکتر علی اکبر جلالی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق

 

  تاليف : دکتر محمد فلاحی مقيمی، عضو هيأت علمی گروه زبانهای خارجی

 

  تاليف : دکتر محمد فلاحی مقيمی، عضو هيأت علمی گروه زبانهای خارجی

 

  تاليف : دکتر سيدمحمدعلی بوترابی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

  تاليف : دکتر محسن شريفی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی کامپيوتر

 

  تاليف : مرحوم دکتر ميربهادرقلی آريانژاد، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع

 

  تاليف : مهندس طاهره رستگار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی

 

  تاليف : دکتر واهاک کاسپاری مارقوسيان، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

  تاليف : دکتر محمد حسن بازيار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

  تاليف : دکتر محمد فتحيان، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع

 

  تاليف : دکتر سيدجواد ميرمحمدصادقی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی راه آهن

 

  تاليف: دکتر اسماعيل شيعه، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

  تاليف : مهندس عبدالحميد نقره کار، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

  تاليف: دکتر مصطفی بهزادفر، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

  

  تاليف: دکتر غلامحسين معماريان، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

  تاليف دکتر منصور سلطانيه و ماندانا عادلی ، اعضای هيات علمی دانشکده مواد و متالورژی

 

  مترجم : دکتر راضيه السادات حاجی سيدرضازاده، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

 

  مترجم : دکتر رسول نورالسناء، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع

 

  مترجم : دکتر همايون عريضی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق

 

  مترجمان : دکتر آزاده تجردی و دکتر فران منطقی، اعضای هيأت علمی دانشکده شيمی

    

  مترجم : دکتر سيدمحمدعلی بوترابی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

  مترجم : دکتر مهدی غضنفری، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع

 

  مترجم : دکتر سيدمهدی علوی املشی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی

  

  مترجم : مهندس طاهره رستگار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی

 

  مترجم : دکتر حسين فرمان، عضو هيأت علمی دانشکده فيزيک

 

    مترجم : دکتر سپهر صنايع، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک

 

  مترجم: دکتر پرويز قدوسی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، دکتر علی رمضانيان پور و دکتر اسماعيل گنجيان