اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن در دوره دوم

1- آقای مهندس مهدی مردانه خاتونی (دبیرکل انجمن)

2- آقای دکتر حیدر جهانبخش

3- آقای دکتر سبحان نظری

4- خانم مهندس طیبه رفیعی آتانی

5- آقای دکتر میثم جلالی

6- آقای دکتر حبیب الله اکبری

7- آقای دکتر مرتضی باقری

8- آقای دکتر هادی صاحبی (بازرس)

9- خانم مهندس مهسا سلسبیل (بازرس)

 

همچنین در پایان مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران (بهمن 1395)، آقایان دکتر اسماعیل خان میرزا و دکتر نوروزمحمد نوری به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

 

اعضای هيات مديره دوره اول انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ايران به شرح ذيل می باشد:

1- آقای ابراهيم هجری

2- آقای مهندس ممتحن

3- آقای مهندس طالبی 

4- آقای مهندس بهرامی 

5- آقای مهندس شجاعی (دبیر انجمن)

6- آقای مهندس مبينی کيا

7- آقای مهندس رسايی

8- خانم مهندس رويا افشار

9- آقای مهندس جمالی (بازرس)

10- آقای مهندس محمدمهدی يوسفی (بازرس)