پس از تهيه اساســنامه انجمن توسط هيات مــوسس و تصويـب و تاييد آن در تاريخ سی و يکم فروردين ماه 1380 توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و دعـوت از دانش آموختـگان از طريق  روزنامه های کثيرالانتشار و نشريه ياد ايامی و ... هـم زمان با برگزاری مراسم جشنواره خاتـم در روز پنج شنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه سال 1381 اولين مجمع عمومی با حضور دانش آموختگان و اعضای هيات موسس در سالن شهيد بهرامی دانشگاه به رياست دکتر محمدعلی برخورداری و همرای دکتر حميدرضا طيبی و دکتر حسين خوشکيش، نماينـدگان  هيات موسس انجمن، تشکيل شد. سپـــس با توجه به آييــــن نامه اجرای انجمن های دانش آموختگان، چون تعيين دبير انجمـن بر عهده مجمع عمومی گذاشته شده است، مجمع تصميم گرفت عضوی از هيات مديره را بالاتری رای را اخذ می کند به عنوان دبير انجمن معرفی نمايد. نهايتاً مطابق اساسنامه، اولين انتخابات با حضور دانش آموختگان و دکتر محمدعلی برخورداری، دکتر حسين خوشکيش و دکتر حميدرضا طيبی به عنوان هيات رييسه و مهندس محمدصادق سلاجقه و مهندس حشمت السادات کازرانی قانع به عنوان ناظر و همچنين آقای اميرمحمد محموديان نماينده کميسيون انجمن های علمی دانش آموختگان برگزار شد.

نتيجه انتخابات به شرح زير است:

هيات مديره: مهندس عبدا... نوروزی، مهندس علی وکيلی، مهندس حميده فتوره چی، دکتر محمد شيخ شاب بافقی، مهندس مرتضی بديعی، دکتر محمدعلی رحيم خانی و دکتر مهران علی الحسابی

بازرسان: مهندس رمضان بوداغی و دکتر علی نورزاد

اعضای علی البدل: مهندس رويا افشار و مهندس بهمن کلانتر