هم افزایی | باورمندی | نوآوری


انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن تلاش جهت جریان سازی در سطح دانشگاه جهت شکل گیری حماسه های معنوی، فکری و عملی، رسالت خود را گام برداشتن از مرحله بارش بی هدف سرمایه های دانشگاه به سوی توسعه الگوهای پرورش جوانان کارآفرین می داند و این حاصل نمی شود مگر با گسترش، تعمیم و تعمیق روزافزون ارتباطات دانش آموختگان دانشگاه

امید است با ارائه نظرات و پیشنهادات شما عزیران بتوان از توانمندی ها و تجربیات علمی، عملی و فرهنگی در جهت اعتلا و ارتقای جایگاه دانشگاه بهره برد و انجمن دانش آموختگان تبدیل به نقطه اتصال دانشگاه و صنعت گردد.

 

اهداف

  1. ارتقای ارتباط موثر بين دانشگاه و دانش آموختگان
  2. گسترش دانش و مهارت های دانش آموختگان
  3. بهره گيری از نظرات و تجارب دانش آموختگان
  4. برقراری ارتباط مستمر دانش آموختگان با يکديگر
  5. حمایت از تجربيات و خدمات دانش آموختگان
  6. استفاده از امکانات دانش آموختگان جهت بهره وری
  7. اطلاع رسانی و راهنمايی شغلی برای دانش آموختگان

 

 

فصل اول- کليات

 ماده يک: نام و تعريف انجمن

  1-1-نام انجمن عبارت است از انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ايران که از اين پس به اختصار "انجمن" ناميده می شود.

  2-1- انجمن تشکيلاتی غير انتفاعی است که در زمينه های علمی، فنی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و ورزشی فعاليت مي­نمايد.

  3-1- انجمن با حفظ آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ايران در راستای اهداف مندرج در اين اساسنامه فعاليت مي­نمايد.

  4-1- انجمن يک نهاد سياسی نيست و در امور مديريت دانشگاه فعاليتی ندارد.

 

ماده دو: محل انجمن

  دفتر مرکزی در شهرستان تهران است. انجمن می تواند در صورت ضرورت نسبت به ايجاد دفاتر فرعی و واحدهای مربوط در ساير نقاط کشور اقدام نمايد.

 

ماده سه: مدت فعاليت

  مدت فعاليت انجمن نامحدود است.

 

فصل دوم- اهداف و وظايف

ماده چهار: اهداف انجمن عبارتند از:

  1-4- ارتقای سطح دانش و فن­آوری ملی از طريق ارتباط موثر و مستمر بين دانشگاه و دانش آموختگان

  2-4- گسترش دانش و مهارت های دانش آموختگان

  3-4- بهره گيری از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشگاه

  4-4- برقراری ارتباط مستمر دانش آموختگان با يکديگر

  5-4- ارج نهادن به مطالعات، تحقيقات، خلاقيت­های علمی، تجربيات و خدمات ارزشمند دانش آموختگان

  6-4- طرح و بررسی مسايل و مشکلات کشور به منظور دستيابی به راه­حل­های مناسب

  7-4- استفاده از امکانات دانش آموختگان جهت نيل به بهره­وری مطلوب

  8-4- اطلاع رسانی و راهنمايی شغلی برای دانش آموختگان

  9-8- دفاع از حقوق صنفی و شئون اجتماعی دانش آموختگان

 

ماده پنج: وظايف انجمن به شرح زير است:

  1-5- انتقال نيازهای علمی و فنی بخش­های مختلف اجرايی کشور به دانشگاه

  2-5- ارايه پيشنهادهای اصلاحی در مورد برنامه های آموزشی و پژوهی دانشگاه

  3-5- برگزاری همايش­ها و گردهمايی های اجتماعی، فرهنگی، فنی و تخصصی

  4-5- آشنا نمودن اساتيد، دانش آموختگان و دانشجويان با محيط­های مختلف علمی، فرهنگی، فنی و تخصصی از طريق بازديدهای علمی

  5-5- کمک به انجام پروژه­های مشترک بين دانشگاه و ساير بخش­های اجرايی کشور

  6-5- ايجاد تسهيلات لازم جهت استفاده دانش آموختگان از امکانات علمی، تحقيقاتی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه

  7-5- کمک به جذب دانش آموختگان دانشگاه در بخش­های علمی، فرهنگی، صنعتی و اجرايی کشور

  8-5- ايجاد ارتباط با کانون­ها، موسسات و انجمن های داخلی و خارجی مرتبط با اهداف انجمن

  9-5- اطلاع رسانی لازم از طريق مقتضی

  10-5- ايجاد تسهيلات لازم جهت استفاده دانشگاه از امکانات علمی، تحقيقاتی، فرهنگی و ورزشی دانش آموختگان

 

فصل سوم- عضويت

ماده شش: شرايط عضويت در انجمن به شرح زير است:

  1-6- اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران

  2-6- داشتن مدرک تحصيلی از دانشگاه علم و صنعت ايران يا عضويت در هيات علمی آن

  3-6- پذيرفتن مفاد اساسنامه

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده هفت: ارکان انجمن عبارتند از:

  1-7- مجمع عمومی

  2-7- هيات مديره

  3-7- دبير

  4-7- بازرسان

 

ماده هشت: مجمع عمومی متشکل از کليه اعضای انجمن است

  1-8- جلسات مجمع عمومی عادی يک بار در سال و در فصل تابستان برگزار می گردد.

  2-8- مجمع عمومی فوق العاده در صورت ضرورت و به درخواست هيات مديره يا بازرسان با يک پنجم اعضاء تشکيل مي­گردد.

  3-8- جلسات مجمع عمومی عادی در مرحله اول با حضور نصف به علاوه يک اعضا رسميت مي­يابد. در صورتی که در مرحله اول حدنصاب لازم حاصل نشود، دعوت مجدد صورت خواهد گرفت و در اين صورت جلسه با حضور هر تعداد از اعضا رسميت مي­يابد.

  4-8- جلسات مجمع عمومی فوق العاده در مرحله اول با حضور دو سوم کل اعضا رسميت مي­يابد. در صورتی که در مرحله اول حدنصاب لازم حاصل نشود. برای مرتبه دوم دعوت صورت خواهد گرفت و در اين صورت جلسه با هر تعداد اعضا رسميت خواهد يافت.

 

ماده نه: وظايف و اختيارات مجمع عمومی:

  1-9- بررسی و تصويب سياست­های کلی و برنامه­های انجمن

  2-9- اصلاح مفاد اساسنامه جهت ارايه آن به وزارت علوم، تحقيقات فناوری برای تصويب

  3-9- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيات مديره

  4-9- تصويب بودجه و ترازنامه سالانه انجمن

  5-9- تصويب ميزان حق عضويت

  تبصره: تصميمات مجمع عمومی با حداقل نصب به علاوه يک اعضای حاضر مصوب تلقی مي­گردد. ليکن در زمانی که اصلح مفاد اساسنامه در دستور جلسه قرار گيرد، رای دو سوم اعضای حاضر برای تصويب ضروری است.

 

ماده ده: هيات مديره

 1-10- به منظور اجرای سياست­ها و برنامه های انجمن و تحقق اهداف آن هياتی به نام هيات مديره تشکيل می گردد. هيات مديره دارای 5 يا 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است.

  تبصره: تعداد دانش آموختگان عضو هيات مديره 4 يا 5 نفر اعضای هيات علمی عضو 1 يا 2 نفر خواهد بود.

  2-10- اعضای اصلی و علی البدل هيات مديره در اولين نشست مجموع عمومی با رای مخفی اعضا برای مدت 2 سال انتخاب مي­شوند. انتخاب مجدد اعضای هيات مديره بلامانع است.

  3-10- جلسات هيات مديره به دعوت دبير انجمن يا بنا به تقاضای حداقل سه نفر از اعضا تشکيل می گردد.

  4-10- جلسات هيات مديره با حضور دو سوم اعضا به رسميت يافته و تصميمات آن با رای اکثريت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

  5-10- اعضای علی البدل هيات مديره در کليه جلسات دعوت خواهند شد و در صورت غيبت هر ايک از اعضای اصلی، عضو علی البدل حاضر صاحب رای مي­باشد.

  6-10- جلسات هيات مديره حداقل ماهی يک بار تشکيل می گردد و اعضا از بابت حضور در جلسات و عضويت وجهی دريافت نمی نمايند.

 

ماده يازده: وظايف و اختيارات هيات مديره:

  1-11- اجرای سياست­ها و برنامه های مصوب مجمع عمومی و انجام کليه امور مربوط به انجمن در جهت تحقق اهداف آن

  2-11- تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل های مورد نياز برای انجام وظايف انجمن

  3-11- تعيين اعضای کميته­های تخصصی با پيشنهاد دبير و نظارت بر فعاليت آنان

  4-11- نظارت بر مجموع فعاليت­هايی که به نام انجمن صورت مي­گيرد.

  5-11- تصويب ضوابط مربوط به قبول هدايا و کمک بلاعوض

  6-11- تهيه و تصويب تشکيلات اجرايی انجمن در چارچوب اساسنامه

 

ماده دوازده: دبير انجمن:

 دبير انجمن مجری مصوبات هيات مديره و مسوول حسن اجرای کليه امور و هدايت فعاليت­ها و حفظ حقوق و منافع انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و آيين نامه های مصوب هيات مديره مي­باشد.

 

ماده سيزده: شرح وظايف و اختيارات دبير انجمن:

  1-13- مسووليت ايجاد ارتباط و تماس و مکاتبه با کليه اشخاص حقيقی و مراجع رسمی دولتی و غير دولتی

  2-13- نمايندگی انجمن در کليه مراجع با حق توکيل به غير در چارچوب مصوبات هيات مديره

  3-13- ارجاع دعاوی و حق صلح با تصويب هيات مديره

  4-13- پيشنهاد سياست، خط مشی برنامه و بودجه سالانه، ارايه گزارش­های عملکرد ترازنامه، پيشنهاد تاسيس دفاتر فرعی و آيين نامه های مورد نياز هيات مديره

  5-13- تهيه تشکيلات مناسب و پيشنهاد آن به هيات مديره به منظور تصويب

  6-13- تنظيم، هدايت و انجام امور انجمن در قالب برنامه­ها و بودجه مصوب

  7-13- صرف هزينه در امور محوله مطابق مقررات انجمن

  8-13- انجام ساير وظايف محوله از طرف هيات مديره

 

ماده چهارده: واحدهای تابعه و کميته های تخصصی انجمن:

  1-14- به پيشنهاد هيات مديره و با تصويب مجمع عمومی انجمن می تواند شاخه­ها و واحدهايی مستقر در دانشکده و مراکز وابسته به دانشگاه تاسيس نمايد.

  2-14- نحوه مديريت و محدوده وظايف واحدهای تابعه توسط هيات مديره پيشنهاد و به تصويب مجمع عمومی خواهد رسيد.

  3-14- انجمن مي­تواند به منظور پيشبرد اهداف خود کميته­های تخصصی تشکيل دهد. ترکيب اعضا و شرح وظايف کميته­های مزبور با پيشنهاد دبير انجمن و تصويب هيات مديره تعيين خواهد شد.

 

ماده پانزده: بازرسان انجمن:

  انجمن دارای دو نفر بازرس است که به وسيله مجمع عمومی برای مدت دو سال جهت نظارت بر کليه امور انجمن انتخاب می شوند. انتخاب مجدد هريک از بازرسان بلامانع است.

 

ماده شانزده: وظايف و مسووليت های بازرسان:

  1-16- رسيدگی به ترازنامه و ساير گزارش­های مالی اظهار نظر کتبی در اين خصوص

  2-16- تهيه گزارش کتبی و اظهار نظر در مورد عملکرد هيات مديره و دبير

  3-16- بازرسان مي­توانند برای انجام وظايف خود به کليه مدارک و اسناد مورد نياز در انجمن مراجعه و کسب اطلاع نمايند.

  4-16- بازرسان موظفند گزارشات تهيه شده را از طريق دفتر مرکزی انجمن حداقل دو هفته قبل از تشکيل هر اجلاس در دسترس اعضا قرار دهند.

 

ماده هفدهم: منابع مالی انجمن:

  منابع مالی انجمن از طريق دريافت حق عضويت از اعضا و همچنين قبول کمک و هدايای اشخاص حقيقی تامين می شود.

 

ماده هجدهم: انحلال انجمن:

  1-18- انحلال انجمن با تصويب حداقل دو سوم کل اعضا امکان­پذير است.

  2-18- در صورت انحلال انجمن: کميته­ای متشکل از حداقل سه انفر از اعضای انجمن توسط مجمع عمومی انتخاب مي­شود تا نسبت به تسويه امور اقدام نمايند. باقيمانده اموال انجمن پس از تسويه حساب در اختيار دانشگاه قرار مي­گيرد.

 

اين اساسنامه در هجده ماده و دو تبصره توسط هيات موسس انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ايران تهيه و در تاريخ 30/1/1380 به تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوری رسيد.

اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن در دوره سوم

1- مهندس داود پورجم (دبیرکل انجمن

2- دکتر علی صدر (قائم مقام دبیرکل)

3- دکتر هاجر فلاحتی (خزانه دار)

4- مهندس سعید محمدی یزدی

5- سوده معلمیان

6- مهندس حسن قاسمیه

7- مهندس هومان مهم کار خیراندیش

8- مهندس مهدی مردانه خاتونی

9- دکتر مهدی دیواندری

10- مهندس فرح محمدی

11- مهندس سید جلال ربانی

 

همچنین در پایان مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران (شهریور 1398)، مهندس علیرضا علی اکبر و دکتر عمران محمدی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند و دکتر سمانه جلیلی صدرآباد و دکتر احمد رهبر کلیشمی، بازرس علی البدل خواهند بود.

 

اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن در دوره دوم

1- آقای مهندس مهدی مردانه خاتونی (دبیرکل انجمن)

2- آقای دکتر حیدر جهانبخش

3- آقای دکتر سبحان نظری

4- خانم مهندس طیبه رفیعی آتانی

5- آقای دکتر میثم جلالی

6- آقای دکتر حبیب الله اکبری

7- آقای دکتر مرتضی باقری

8- آقای دکتر هادی صاحبی (بازرس)

9- خانم مهندس مهسا سلسبیل (بازرس)

 

همچنین در پایان مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران (بهمن 1395)، آقایان دکتر اسماعیل خان میرزا و دکتر نوروزمحمد نوری به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

 

اعضای هيات مديره دوره اول انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ايران به شرح ذيل می باشد:

1- آقای ابراهيم هجری

2- آقای مهندس ممتحن

3- آقای مهندس طالبی 

4- آقای مهندس بهرامی 

5- آقای مهندس شجاعی (دبیر انجمن)

6- آقای مهندس مبينی کيا

7- آقای مهندس رسايی

8- خانم مهندس رويا افشار

9- آقای مهندس جمالی (بازرس)

10- آقای مهندس محمدمهدی يوسفی (بازرس)

پس از تهيه اساسنامه انجمن توسط هيات موسس و تصويب و تاييد آن در تاريخ سی و يکم فروردين ماه 1380 توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و دعوت از دانش آموختگان از طريق  روزنامه های کثيرالانتشار و نشريه ياد ايامی و ... هم زمان با برگزاری مراسم جشنواره خاتم در روز پنج شنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه سال 1381 اولين مجمع عمومی با حضور دانش آموختگان و اعضای هيات موسس در سالن شهيد بهرامی دانشگاه به رياست دکتر محمدعلی برخورداری و همرای دکتر حميدرضا طيبی و دکتر حسين خوشکيش، نمايندگان  هيات موسس انجمن، تشکيل شد. سپس با توجه به آيين نامه اجرای انجمن های دانش آموختگان، چون تعيين دبير انجمن بر عهده مجمع عمومی گذاشته شده است، مجمع تصميم گرفت عضوی از هيات مديره را بالاتری رای را اخذ می کند به عنوان دبير انجمن معرفی نمايد. نهايتاً مطابق اساسنامه، اولين انتخابات با حضور دانش آموختگان و دکتر محمدعلی برخورداری، دکتر حسين خوشکيش و دکتر حميدرضا طيبی به عنوان هيات رييسه و مهندس محمدصادق سلاجقه و مهندس حشمت السادات کازرانی قانع به عنوان ناظر و همچنين آقای اميرمحمد محموديان نماينده کميسيون انجمن های علمی دانش آموختگان برگزار شد.

نتيجه انتخابات به شرح زير است:

هيات مديره: مهندس عبدا... نوروزی، مهندس علی وکيلی، مهندس حميده فتوره چی، دکتر محمد شيخ شاب بافقی، مهندس مرتضی بديعی، دکتر محمدعلی رحيم خانی و دکتر مهران علی الحسابی

بازرسانمهندس رمضان بوداغی و دکتر علی نورزاد

اعضای علی البدلمهندس رويا افشار و مهندس بهمن کلانتر


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر